Wybrane prace

Tematy realizowane w ramach działalności statutowej IOŚ - PIB w latach 2008-2011:

  • Opracowanie procedury badawczej wykonywania pomiarów emisji gazu składowiskowego wraz z weryfikacją w warunkach terenowych,
  • Ocena wpływu litogenezy i procesów pedogenicznych na zawartość WWA w glebach ekosystemów leśnych,
  • Zastosowanie zoolitów typu A do oczyszczania ścieków komunalnych z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
  • Opracowanie i walidacja metodyki oznaczania lotnych związków organicznych w stałych matrycach środowiskowych statyczną techniką headspace (HS),
  • Frakcje rtęci - adaptacja metodyki ekstrakcji sekwencyjnej rtęci i ocena biodostępności,
  • Badanie pozostałości środków ochrony roślin – opracowanie metodyki oznaczania w próbkach środowiskowych.