Oferta

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych jest akredytowane w dziedzinie badań chemicznych powietrza, wody, ścieków, gleb, osadów, nawozów i roślin - zakres akredytacji.

 

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych IOŚ – PIB wykonuje następujące badania:

 • dotyczące spełnienia dopuszczalnych kryteriów przez odpady kierowane na składowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska danego typu (Dz. U. Nr 186 poz. 1553 z późn. zm.),
 • fizyko-chemiczne i biologiczne badania środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765).

 

Zgodnie z procedurami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, wykonujemy oznaczenia:

 • szerokiej grupy pierwiastków, w tym metali ciężkich (metoda: ICP-OES, ICP-TOF-MS, F-AAS, ET-AAS),
 • węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego (DOC, TOC),
 • F-, PO43-, SO42-, NO2-, NO3-, Cl- (chromatografia jonowa, elektroforeza kapilarna),
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) (chromatografia cieczowa HPLC z detektorem fluorescencyjnym i fotodiodowym),
 • polichlorowanych bifenyli (PCB) (chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów GC-ECD).

 

W oparciu o własne procedury badawcze, normy i noty aplikacyjne Laboratorium wykonuje oznaczenia w próbkach środowiskowych, bilogicznych i żywności w zakresie:

 • różnych form azotu,
 • BTEX i chlorowanych węglowodorów alifatycznych (chromatografia gazowa GC-MS + headspace),
 • pozostałości środków ochrony roślin (chromatografia gazowa GC –QQQ-MS/MS),
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (chromatografia gazowa GC-MS),
 • pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) i jego składu chemicznego,
 • SO2, NO, NO2, CO, O3 w powietrzu,

oraz analizy podstawowych właściwości fizykochemicznych badanych materiałów, dioksyn, PCB, Farmaceutyki, pozostałości kosmetyków, ftalany i ropopochodne.

 

      Podstawowym zadaniem CentLab jest wykonywanie badań, analiz i pomiarów, jak również interpretacji otrzymanych wyników. Posiadamy wysokiej klasy specjalistów co umożliwia nam prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych oraz ich upowszechnianie.  Prowadzimy szkolenia w zakresie analizy pierwiastków oraz zastosowanie chromatografii (GC oraz LC) i spektrometrii mas. Szkolenia mogą być prowadzone w naszym laboratorium CentLab lub w siedzibie klienta.

 

Instrukcja wypełnienia zlecenia badań laboratoryjnych CentLab

 

Strona startowa zlecenia badań laboratowyjnych

 

Załącznik - gleba

 

Załącznik - nawozy

 

Załącznik - odpady

 

Załącznik - osady

 

Załącznik - powietrze

 

Załącznik - rozliny i zioła

 

Załącznik - ścieki

 

Załącznik - wody/opady